2018-05-25

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

RODO

Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z „RODO", czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Państwa dane realizując określone zadania własne bądź zlecone, wynikające z przepisów prawa - w szczególności z ustawy o samorządzie powiatowym - w celu realizacji przysługujących uprawnień, spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami albo, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Przetwarzamy także Państwa dane:
 • gdy jest to niezbędne do ochrony Państwa żywotnych interesów lub innych osób fizycznych,
 • w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy,
 • za Państwa zgodą - wyrażoną świadomie, w określonym celu i zakresie.
Gdy podają nam Państwo dodatkowe, niewymagane przepisami prawa dane, traktujemy to jako wyraźne działanie potwierdzające, iż wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji Państwa sprawy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Mikołowski z siedzibą władz przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, tel. / faks (32) 324-82-11, e-mail: kancelaria@mikolowski.pl
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 • pod adresem poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.

ODBIORCY DANYCH

Nie przekazujemy Państwa danych innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji, gdy konieczność taka:
 • wynika z przepisów prawa i dotyczy podmiotów uprawnionych do przetwarzania takich danych,
 • dotyczy podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Państwa dane.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, przechowujemy je jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

PODSTAWOWE PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
  a ponadto, posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze mają Państwo prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych do momentu jej wycofania.
Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

W przypadku, gdy istnieje obowiązek ustawowy zobowiązujący do podania danych osobowych, a Państwo ich nie podają, nie możemy wówczas zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
W przypadku, gdy istnieje wymóg umowny zobowiązujący do podania danych, a Państwo ich nie podają, nie możemy wykonać takiej umowy.
W przypadku, kiedy podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, a nie podają nam Państwo swoich danych, nie możemy wówczas zawrzeć takiej umowy.
W przypadku niepodania dodatkowych (niewymaganych przepisami prawa) danych kontaktowych (np. adres e-mail lub numer telefonu), nie będziemy mogli kontaktować się z Państwem w kwestiach związanych z prowadzoną sprawą w takiej formie.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Nie przetwarzamy Państwa danych w sposób zautomatyzowany i ich nie profilujemy.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się